Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia w placówce Rekrutacji na nowy rok szkolny oraz zasad i terminów jej przeprowadzenia, umieszczane są na przedszkolnych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola w okolicy miesiąca lutego każdego roku.

rodzina-ruchomy-obrazek-0017

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

  1. Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka. Rodzice dzieci spoza Sanoka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych w Sanoku, w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.
  2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  do naszej placówki prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców złożony osobiście w sekretariacie przedszkola w budynku  przy ul. Sadowej 11.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  4. Składając wniosek rodzice wskazują preferowane przez siebie przedszkola na terenie miasta Sanoka (Przedszkole Nr 1– ul. Rymanowska 15 , Przedszkole Nr 2 – ul. Sadowa 11, Przedszkole Nr 3 – ul. Podgórze 26,   Przedszkole Nr 4 – ul. Robotnicza 13).
  5. Rodzice, wypełniając wniosek, układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole umieszczone na liście preferencji  na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
  6. Rodzice składają wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.
  7. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Nasze przedszkole dysponuje 12 oddziałami (5 oddziałów w budynku przy ul. Sadowej 11, 5 oddziałów w budynku przy ul. Jana Pawła II 23 oraz 2 odziały w budynku przy ul. Sadowej 12 - budynek SP-4). Rodzic może zaznaczyć (w górnym prawym rogu wniosku) który z budynków preferuje. Jeżeli organizacja grup na to pozwoli, uwzględnimy jego wybór.
  8. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Ostateczne listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup  publikowane są na przedszkolnych tablicach ogłoszeń około 20 sierpnia każdego roku.
  9. Przyjęcie dziecka do przedszkola poza okresem rekrutacji jest możliwe tylko w sytuacji gdy przedszkole posiada wolne miejsca.

spp2.jpg

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2